Open-end yarns

SUPERSOFT OE – 70%WO – 30% PA – NM 1/15– (UE)

POLYESTER WOOL OE – 55%PE – 45%WO – NM 1/18 – 1/24

GRAFFIO OE  – 50%WO-30%CA-20%PE – NM 1/14 – N. 12 COLOURS– (UE)

GRAFFIO OE  – 50%WO-30%CA-20%PE – NM 1/14 – N. 12 COLOURS– (UE)

COTTON WOOL OE – 70%CO-30%WO – NM 1/20– (UE)

COTTON WOOL OE – 50%CO-50%WO – NM 1/12 – 1/3.5– (UE)

COTTON ALPACA OE – 70%CO-30%ALPACA – NM 1/18– (UE)

VISCOSE WOOL OE – 70%VI-30%WO – NM 1/20– (UE)

SILCHI OE – 60%WO-25%PA%-15%SILK – NM 1/18– (UE)